درحال بارگذاری...
«از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه است.»